3. VLÁDNY BALÍČEK PRE ĽUDÍ

AK BUDE SMER - SD SÚČASŤOU BUDÚCEJ VLÁDY, GARANTUJEME:

3. VLÁDNY BALÍČEK PRE ĽUDÍ

2. VLÁDNY BALÍČEK PRE ĽUDÍ

Späť
+
KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Vyplňte tento krátky anonymný dotazník a okamžite zistíte, ktoré opatrenia sú určené priamo vám a prinesú vám konkrétne výhody. Na základe odpovedí na jednotlivé otázky sa v tabuľke zvýraznia opatrenia, ktoré sa vás týkajú.zníženie DPH na 10 % na vybrané základné potraviny

zníženie DPH na 10 % na vybrané základné potraviny

rozšírenie kapacít materských škôl

rozšírenie kapacít materských škôl

obnova spoločných priestorov nemocníc

obnova spoločných priestorov nemocníc

zvýšenie minimálnej mzdy

zvýšenie minimálnej mzdy

výstavba základných škôl modulového typu

výstavba základných škôl modulového typu

príspevok na zateplenie domov a na energetické investície v bytovkách

príspevok na zateplenie domov a na energetické investície v bytovkách

pomoc pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti

pomoc pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti

príspevok na školy v prírode a na lyžiarske kurzy

príspevok na školy v prírode a na lyžiarske kurzy

príspevok pre domácnosti na ekologické zdroje energie

príspevok pre domácnosti na ekologické zdroje energie

zvýšenie materského

zvýšenie materského

pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo

pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo

lacný bankový účet pre každého

lacný bankový účet pre každého

zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa

zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa

zníženie doplatku na lieky pre deti a pre dôchodcov

zníženie doplatku na lieky pre deti a pre dôchodcov

fakturácia bez DPH medzi dodávateľmi v stavebníctve

fakturácia bez DPH medzi dodávateľmi v stavebníctve

Označené opatrenia sú už v platnosti.

zníženie DPH na 10 % na vybrané základné potraviny

zníženie DPH na 10 % na vybrané základné potraviny

Čo to znamená:

Od 1. januára 2016 bude daň z pridanej hodnoty na vybrané druhy základných potravín ako čerstvé mäso, mlieko a maslo či chlieb znížená zo súčasných 20 % na 10 %. Presný zoznam potravín bude definovaný v priebehu augusta 2015.

Na koho sa vzťahuje:

Pozitívne ho pocítia všetci občania – zákazníci, ktorí si vybrané potraviny kúpia.

Ako to funguje:

Zníženie DPH na vybrané druhy základných potravín umožní obchodníkom predávať tieto potraviny za nižšie ceny. Cieľom je uľahčiť tak bežné, každodenné nákupy najmä nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva (osamelo žijúci seniori, rodiny s deťmi, neúplné rodiny), pre ktoré je každý nákup potravín podstatným výdavkom z ich domáceho rozpočtu. Nižšie ceny základného druhu chleba, mlieka, masla, čerstvého mäsa a sladkovodných rýb však určite uvítajú všetci kupujúci. Vláda zároveň pripraví kontrolné opatrenia (podobne ako pri prechode zo slovenskej koruny na euro), ktoré budú garantovať, že obchodníci naozaj premietnu zníženú DPH do zníženia cien daných potravín.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Pán Jozef je osamelo žijúci dôchodca.

Má nízky dôchodok, z ktorého hradí všetky nevyhnutné výdavky, a preto sa pri nákupe potravín snaží čo najviac ušetriť, často na úkor toho, na čo by mal práve chuť. Od januára 2016 si pri svojich bežných potravinových nákupoch bude môcť vďaka nižším cenám dovoliť o čosi väčší nákup a pestrejší jedálny lístok – napríklad si dopraje viac mlieka či čerstvého mäsa a rýb, ktoré sú zdravé a ktoré má rád.

zvýšenie minimálnej mzdy

zvýšenie minimálnej mzdy

Čo to znamená:

Minimálna mzda bude od 1. januára 2016 zvýšená tak, aby sa priblížila k úrovni 400 eur. 

Na koho sa vzťahuje:

Na každého zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou a pracuje na plný pracovný úväzok. Ak má zamestnanec dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo v mesiaci neodpracuje plný počet pracovných hodín, mesačná suma minimálnej mzdy sa úmerne zníži. Pre zamestnancov odmeňovaných napr. hodinovou mzdou, sa ustanoví minimálna mzda ako 1/174 z platnej mesačnej sumy minimálnej mzdy. Nárok na odmenu najmenej vo výške hodinovej minimálnej mzdy vzniká aj zamestnancom, ktorí pracujú na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv. dohodári). Zvýšenie minimálnej mzdy spravidla vedie k zvyšovaniu mzdovej úrovne ľudí s príjmami v pásme nad úrovňou minimálnej mzdy.

Ako to funguje:

Každý zamestnávateľ je od 1. januára 2016 povinný upraviť mzdové podmienky alebo iné formy odmeny zamestnanca tak, aby jeho hrubý mesačný príjem dosahoval nie menej ako sumu určenú zákonom ako minimálna mzda. 
Ak celková mzda zamestnanca znížená o sumy plnení, na ktoré zamestnancovi vzniká nárok podľa ustanovení Zákonníka práce, nedosiahne sumu minimálnej mzdy, zamestnávateľ je povinný poskytnúť doplatok do nárokovej sumy. Odpočítanie tzv. zákonných plnení zabraňuje zamestnávateľovi, aby dosiahol sumu minimálnej mzdy napr. príplatkami za prácu nadčas alebo za nočnú prácu: vyplatené sumy takýchto plnení musí zo mzdy odpočítať, takto upravenú sumu porovnať so sumou minimálnej mzdy a poskytnúť doplatok, ak je suma nižšia ako minimálna mzda.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Pani Marta pracuje ako pomocná sila v kuchyni za mesačnú mzdu na úrovni sumy 380 EUR v hrubom.

Ak by jej od 1. januára 2016 zamestnávateľ za rovnakú prácu nezaplatil viac (aspoň sumu, zodpovedajúcu sume minimálnej mzdy), musí jej vyplatiť doplatok do sumy minimálnej mzdy vo výške rozdielu bez toho, aby sa jej zvyšoval potrebný počet odpracovaných hodín alebo aby sa menili iné podmienky. Pani Marta tak mesačne získa určitú sumu navyše, ktorá sa jej v jej  domácom rozpočte veľmi zíde. Vyššia mzda, ktorú pani Marta získa, bude zároveň znamenať zvýšenie jej budúceho dôchodku.

pomoc pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti

pomoc pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti

Čo to znamená:

Cieľom je pomôcť najmenej ekonomicky rozvinutým regiónom Slovenska s najvyššou mierou nezamestnanosti prostredníctvom na ich mieru a potreby nastaveného akčného plánu, pozostávajúceho z technickej aj finančnej pomoci, ako aj z výrazného zvýhodnenia poskytovania štátnej investičnej pomoci podnikateľským subjektom, ktoré sa rozhodnú lokalizovať alebo rozšíriť svoje podnikanie v týchto okresoch a vytvoriť tak nové pracovné miesta.

Na koho sa vzťahuje:

Nárok na podporu vzniká okresu automaticky, po splnení zákonom stanoveného kritéria miery nezamestnanosti, ktoré je predbežne stanovené na úrovni okolo 20 % miery nezamestnanosti. Okresy, ktoré by takto nastaveným kritériom získali nárok na automatickú podporu v podobe akčného plánu, sú predbežne Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok, Rožňava a Poltár. Nie je vylúčené, že dané kritérium sa bude v budúcnosti meniť a nárok na štátnu pomoc sa rozšíri aj na okresy s nižšou mierou nezamestnanosti.

Ako to funguje:

Vypracovanie akčného plánu zabezpečí Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do šiestich mesiacov od vzniku nároku. Päťročný akčný plán bude obsahovať analýzu nepriaznivého hospodárskeho stavu okresu a príčin tohto stavu, zhodnotenie jeho rozvojového potenciálu, návrh konkrétnych opatrení na zabezpečenie rozvoja v nasledujúcich piatich rokoch, ich harmonogram, spôsoby financovania, ako aj sledovania a vyhodnocovania dosiahnutého pokroku. Akčný plán bude zároveň integrovať súčasné rezortné programy a navrhne odstraňovanie bariér na ich využívanie. Rovnako môže akčný plán obsahovať odporúčania pre monitorovacie výbory operačných programov financovaných zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie s vplyvom na daný okres.
Po odsúhlasení akčného plánu najmenej dvojtretinovou väčšinou hlasov Rady pre rozvoj regiónov, ktorá bude pozostávať zo zástupcov štátnej správy, samosprávy danej oblasti a občianskej spoločnosti, ho ministerstvo dopravy predloží na schválenie vláde SR.
Okrem technickej pomoci pri zvyšovaní kapacity lokálnych samospráv a občianskej spoločnosti pri tvorbe pracovných miest a okrem finančnej pomoci vo forme regionálneho príspevku zo štátneho rozpočtu pôjde v konkrétnom akčnom pláne pre daný okres o výrazné zvýhodnenie podmienok na štátnu investičnú pomoc podnikateľským zámerom v týchto okresoch. Pre investičné zámery realizované v daných okresoch sa upravia všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe, a to tak, že sa zníži minimálna výška investície do dlhodobého hmotného majetku a do dlhodobého nehmotného majetku na sumu 200 000 eur, pričom najmenej
50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa, hodnota investície na obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, sa zníži na 30 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a realizácia investičného zámeru musí viesť k vytvoreniu najmenej 10 nových pracovných miest. V praxi to znamená, že pri investíciách, ktoré splnia uvedené podmienky, štát preplatí investorovi až polovicu nákladov na nákup nehnuteľností či autorských práv. Pre investičné zámery realizované v daných najmenej rozvinutých okresoch sa upravia všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v cestovnom ruchu, a to tak, že sa zníži minimálna výška investície do dlhodobého hmotného majetku a do dlhodobého nehmotného majetku na sumu 200 000 eur, z toho najmenej 100 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa a realizácia investičného zámeru musí viesť k vytvoreniu najmenej 5 nových pracovných miest. Pre určenie, či je okres najmenej rozvinutým okresom, sú rozhodné údaje k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol podaný investičný zámer.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Investor zo stredného Slovenska má podnikateľský zámer vybudovať menší závod na výrobu mliečnych výrobkov.

Sám pochádza z Banskej Bystrice, no vzhľadom na vládnu podporu ekonomicky slabších regiónov sa mu oplatí vybudovať prevádzku o kus ďalej, v okrese Revúca. Vďaka výhodným podmienkam ľahšie rozbehne svoje podnikanie v tomto regióne a zároveň vytvorí pre obyvateľov okresu desiatky nových pracovných miest v blízkosti ich bydliska. Uplatnenie si tu nájdu aj mladí, ktorí by sa inak museli sťahovať za prácou.

zvýšenie materského

zvýšenie materského

Čo to znamená:

Materské bude zvýšené zo súčasných 65 % príjmu poberaného pred nástupom na materskú dovolenku na úroveň 70 % tohto príjmu. 

Na koho sa vzťahuje:

Nárok na materské má žena v tehotenstve a po pôrode pri starostlivosti o narodené dieťa; pričom dávku poberá maximálne 34 týždňov, resp. 37 týždňov, ak je osamelá, alebo 43 týždňov, ak zároveň porodila dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará. Po vyčerpaní materského má následne možnosť ešte poberať rodičovský príspevok do 3. roku života dieťaťa. Nárok na materské má poistenka, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Dôležité je vedieť, že aj počas obdobia poberania materského odo dňa narodenia dieťaťa môže vzniknúť nárok na doplatok do sumy rodičovského príspevku, ak je materské nižšie ako rodičovský príspevok, čiže nemusí to byť až následne po ukončení poberania materského.

Ako to funguje:

Pri výpočte materského sa v zásade vychádza z úhrnu hrubých príjmov za predchádzajúci kalendárny rok, z ktorých zamestnanec/SZČO odvádzal nemocenské poistenie. Z tohto úhrnu sa vypočíta suma, ktorú Sociálna poisťovňa počas obdobia trvania nároku na materské mesačne posiela mamičke na účet. 

Viac informácií nájdete tu: http://www.socpoist.sk/narodenie-dietata/48651

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Pani Linda pracuje ako administratívna pracovníčka a v roku 2014 zarábala mesačne 858 EUR v hrubom.

Aktuálne čaká svoje prvé dieťatko a od 31. novembra 2015 nastupuje na materskú dovolenku. Za mesiac december bude ešte poberať materské v pôvodnej výške 65 % z predchádzajúceho príjmu (čiže 568,40 EUR), ale po
1. januári, keď začne platiť toto opatrenie, jej materské bude automaticky zvýšené na 70 % z predchádzajúceho príjmu (na 612,20 EUR v prípade mesiaca, ktorý má 31 dní). Linda sa teší, lebo vie, že pri starostlivosti o dieťatko sa jej zíde každé euro.

zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa

zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa

Čo to znamená:

Paušálny príspevok na starostlivosť o dieťa do 3 rokov bude zvýšený tak, aby z neho bolo možné preplatiť náklady na jasle, materskú školu alebo na opatrovateľskú službu na základe živnosti. Pôjde o zvýšenie zo súčasnej úrovne
230 eur na úroveň 280 eur. Opatrenie podporí zvýšenie zamestnanosti matiek.

Na koho sa vzťahuje:

Na všetkých rodičov detí do veku 3 rokov (alebo do veku 6 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorí sa rozhodnú vykonávať zárobkovú činnosť a namiesto rodičovského príspevku čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa.

Ako to funguje:

Rodič, ktorý v období do 3. roku života dieťaťa (alebo do 6. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) pracuje a svoje dieťa na čas, ktorý trávi prácou, zverí do opatery jasieľ, materskej školy či opatrovateľky so živnosťou, môže poberať príspevok na starostlivosť o dieťa. Štát mu v rámci tohto príspevku zabezpečí uhradenie preukázaných nákladov na starostlivosť o dieťa vo vybranom zariadení spĺňajúcom potrebné podmienky, najviac však vo výške 280 EUR (od januára 2016; doterajšia výška príspevku bola 230 EUR). Rodič však nemôže poberať zároveň rodičovský príspevok – vyberie si ten, ktorý mu viac vyhovuje. Pokiaľ mesačný poplatok za starostlivosť v zvolenom zariadení neprekročí výšku 280 EUR, rodič už nič nedopláca a v prípade, že je mesačná suma, ktorú si zariadenie účtuje, vyššia ako 280 EUR, rodič dopláca len rozdiel, o ktorý sumu 280 EUR poplatok prevyšuje.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Pani Jana má dcérku Emu, ktorá bude mať v januári 2 roky. 

Aktuálne sa o ňu stará doma a poberá rodičovský príspevok, na budúci rok by sa však rada vrátila späť do práce – rodine by sa zišiel vyšší príjem a malej Emke chýba kontakt s  deťmi.  Opatera v najbližšom súkromnom zariadení by pani Janu vyšla minimálne na 290 EUR. Pani Jana dosiaľ o možnosti poberať príspevok na starostlivosť o dieťa namiesto rodičovského príspevku neuvažovala a nevedela ani o jeho zvýšení, preto váhala, či sa jej vôbec oplatí vracať sa do práce. Teraz však už vie, že ak do zamestnania nastúpi od januára 2016, oplatí sa jej požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý môže poberať, až kým Emka nebude mať 3 roky. Tento príspevok pokryje takmer celú sumu mesačného poplatku v súkromnej škôlke a pani Jana bude z rodinného rozpočtu doplácať už len 10 EUR mesačne; pričom vďaka mesačnému platu cca 700 EUR v čistom, ktorý pani Jana návratom do práce získa, sa celkový príjem rodiny výrazne zvýši. 

rozšírenie kapacít materských škôl

rozšírenie kapacít materských škôl

Čo to znamená:

Pôjde o pokračovanie úspešného projektu, v rámci ktorého Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo ďalšiu výzvu na rozširovanie kapacít škôlok v objeme 5 mil. eur. Tak ako v prvom kole je dotácia určená na prístavbu, výstavbu a rekonštrukciu priestorov pre potreby materských škôl a na vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách. Okrem toho je druhá výzva určená aj na udržanie súčasných kapacít materskej školy.

Na koho sa vzťahuje:

Žiadosti o dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl môžu podávať všetky mestá a obce ako zriaďovatelia týchto zariadení.

Ako to funguje:

Zriaďovateľ materskej školy, teda mesto alebo obec, podá na ministerstvo školstva žiadosť. Pri jej posudzovaní sa bude prihliadať na kritériá uvedené vo výzve, napr. na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl. Zohľadňovať sa budú kritériá ako doterajšie riešenie kapacít na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania či zvýšenie a udržateľnosť nových kapacít materskej školy po obdobie minimálne 7 rokov.

Žiadosť podaná v rámci prvej výzvy nebude v rámci novej výzvy akceptovaná, a teda každá obec, ktorá bude mať záujem o poskytnutie dotácie na rozšírenie alebo udržanie kapacít materskej školy, bude musieť na MŠVVaŠ SR doručiť novú žiadosť.

Stavebný projekt, ktorý už má obec vypracovaný, bude môcť opätovne použiť.

Cieľom projektu je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice bola poskytnutá dotácia ministerstva školstva na rozšírenie kapacít materských škôl 86-tis. eur.

V rámci nej boli v dvoch materských školách formou nadstavby rozšírené priestory formou novej triedy s dennou aj nočnou časťou, šatňa a hygienické zariadenie. Rovnako budú zrekonštruované priestory pre pedagogických pracovníkov a pre upratovačku. Celkové náklady na rozšírenie a rekonštrukciu oboch škôlok predstavovali
157 600 eur, pričom 71 600 eur investovala mestská časť a sumou 86-tisíc eur prispelo z dotácie ministerstvo školstva. Priestory by mali byť skolaudované v mesiaci septembri, čím v tejto mestskej časti pribudne 50 miest pre deti v materských školách. 

výstavba základných škôl modulového typu

výstavba základných škôl modulového typu

Čo to znamená:

Kapacity základných škôl budú rozšírené budovaním školských zariadení modulového typu v regiónoch a v lokalitách, kde je školských kapacít nedostatok.

Na koho sa vzťahuje:

Výstavba modulových škôl sa týka predovšetkým lokalít, kde je alebo v krátkom čase hrozí z dôvodu nedostatočnej kapacity škôl dvojzmenná či trojzmenná prevádzka, t. j. oblastí, kde je najkritickejšia situácia pri zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky. V roku 2015 vláda vyčlenila 3 milióny EUR na výstavbu škôl zatiaľ v 15 obciach Bratislavského a Košického kraja, kde je v oblasti kapacity kritická situácia, konkrétne: Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Markovce, Most pri Bratislave, Miloslavov, Nová Dedinka, Rovinka, Ružinov – Drieňová ul., Senec, Stupava, Tomášov, Trebišov, Viničné, Zámutov. Väčšina obcí a miest už s výstavbou začala, skončiť by mali od februára do septembra 2016.

Ako to funguje:

Výstavba škôl modulového typu pomôže odstrániť problémy s kapacitou škôl v obciach, ktoré v posledných rokoch zaznamenali prudký nárast obyvateľstva (či už prisťahovaním alebo demografickým vývojom). Nové školské priestory odbúrajú aktuálne negatívne javy, akým je prekračovanie najvyššieho počtu žiakov v triedach, vytváranie malých a provizórnych tried, viaczmennosť vyučovania, ohrozenie bezpečnosti a zdravia žiakov či chýbajúce odborné učebne, telocvične, knižnice a školské jedálne.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Pani Hana s manželom sa pred pár rokmi prisťahovali do menšej obce pri Bratislave.

Založili si tam rodinu, a keďže počet obyvateľov obce medzičasom výrazne stúpol, pani Hana sa obáva, v akých podmienkach sa v miestnej škole budú jej dve deti, aktuálne predškoláci, onedlho učiť a či pre nedostatočnú kapacitu nebudú musieť každý deň cestovať až do školy v Bratislave... V obci sa však už začala výstavba školy modulového typu, ktorá bude ukončená do septembra 2016, a tak má pani Hana istotu, že jej deti budú mať primerané podmienky na svoje vzdelávanie priamo v mieste, kde žijú, a  do školy budú môcť bezpečne dochádzať.

príspevok na školy v prírode a na lyžiarske kurzy

príspevok na školy v prírode a na lyžiarske kurzy

Čo to znamená:

Štát poskytne príspevok na úhradu nákladov na pobyt žiakov 1. stupňa základných škôl (v rozsahu jedného ročníka) v škole v prírode na úrovni 100 eur na žiaka a na úhradu nákladov na pobyt žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl (v rozsahu jedného ročníka) na lyžiarskom kurze vo výške 150 eur na žiaka. V roku 2016 sú predpokladané náklady na príspevok na lyžiarske kurzy cca 15 mil. eur a na školy v prírode približne 5 mil. eur, čiže súhrnne 20 mil. eur. Opatrenie výrazne pomôže cestovnému ruchu na Slovensku, keďže plánovaná suma podpory by mala generovať až 600-tisíc nocľahov. Pôjde teda o výrazný rozvojový impulz v sektore cestovného ruchu na Slovensku

Na koho sa vzťahuje:

Vzťahuje sa na žiakov 1. stupňa  základných škôl v prípade škôl v prírode, na žiakov 2. stupňa základných škôl a na žiakov stredných škôl v prípade lyžiarskych kurzov a nepriamo na ich rodičov, ktorí ušetria časť poplatku na náklady uvedených aktivít.

Ako to funguje:

Škola oznámi v rámci štandardného zberu údajov na účely financovania na rok 2016 počet žiakov, ktorých plánuje v roku 2016 vyslať do školy v prírode, resp. na lyžiarsky kurz. Ministerstvo poskytne školám prostredníctvom ich zriaďovateľov štandardným spôsobom účelovo príslušné prostriedky v stanovenej výške. Podrobnosti o maximálnom počte žiakov, na ktorých sa príspevok pre školu poskytne, ako aj o celkovom postupe, zverejní
MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Rodina Kováčovcov z Banskej Bystrice má tri deti.

Tomáš navštevuje 4. ročník základnej školy, Tamarka je siedmačka na základnej škole a najstarší Peťo je druhák na gymnáziu. Vzhľadom na svoje príjmy by si rodina nemohla dovoliť zaplatiť pobyt detí v škole v prírode alebo na lyžiarskom výcviku. S príspevkom od štátu však, ak využijú tento príspevok na všetky tri deti, ušetria 400 eur, vďaka čomu svojim deťom tieto pobyty – medzi deťmi vždy obľúbené – môžu dopriať.

pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo

pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo

Čo to znamená:

Na základe údajov úradov práce bude ročne vybratých 20-tísíc ľudí zo sociálne slabších rodín, ktorým štát poskytne zadarmo víkendové alebo týždňové pobyty s plnou penziou v štátnych ubytovacích zariadeniach na Slovensku.

Na koho sa vzťahuje:

V prvej, letnej fáze projektu sa ponuka vzťahuje na deti, keďže ide o letné tábory. Na pobyt sa môže prihlásiť každé dieťa z rodiny vo veku od 8 do 12 rokov, no nie je isté, že sa naň dostanú všetky. Ich rodičia zároveň musia spĺňať požiadavky ministerstva vnútra, t. j. jeden z rodičov musí pracovať a dokopy nemôže mať rodina vyšší mesačný príjem ako 800 eur. V jesennej fáze sa ponuky pobytov budú týkať celých rodín.

Ako to funguje:

Ministerstvo vnútra SR, ktoré je správcom daných ubytovacích objektov, informuje mestá a obce a tie informujú o ponuke konkrétne rodiny svojou zaužívanou formou: webová stránka mesta, úradné tabule, obecný rozhlas, terénni sociálni pracovníci. Písomnú žiadosť o pobyt v letnom tábore môžu rodičia vyplniť na obecných úradoch, okresných úradoch a na regionálnych úradoch práce. Ak sa na jednotlivé termíny prihlási viac detí, než je kapacita zariadenia, bude sa spomedzi nich žrebovať.  Deti si budú môcť užiť pobyt v štátnych zariadeniach rezortu vnútra a obrany. Pripravených je pre ne sedem zariadení tak, aby boli pokryté všetky regióny Slovenska, pričom strediská majú kapacitu od 40 do 100 osôb a na pobyty pôjdu deti v trinástich turnusoch. Hradené budú mať ubytovanie, stravu a poistenie, pričom rodina bude znášať cestovné náklady

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Pani Viera je vdova, žije v Trenčianskom kraji a sama sa stará o svoje dve deti - 8-ročnú Veroniku a 10-ročného Jurka.

Zo svojho príjmu v celkovej výške 550 EUR by si nemohla dovoliť poslať ich oboch do letného detského tábora a už vôbec nie vypraviť sa s nimi na dovolenku, preto sú deti zvyknuté tráviť prázdniny doma v byte, čo pre ne nie je veľmi lákavé a ani zdravé – Veronika býva cez rok často chorá, a tak by jej aspoň v lete prospelo byť čo najviac na čerstvom vzduchu... a toto leto sa to konečne podarí! Vzhľadom na svoje bydlisko obe deti dostali možnosť bezplatne stráviť jeden z dvoch prázdninových turnusov v kaštieli Duchonka, na čo sa už veľmi tešia.

zníženie doplatku na lieky pre deti a pre dôchodcov

zníženie doplatku na lieky pre deti a pre dôchodcov

Čo to znamená:

Maximálny cenový strop doplatkov za lieky sa pre dôchodcov nad 62 rokov zníži zo  42 eur na 25 eur štvrťročne, pre ťažko zdravotne postihnutých a invalidných z 30 eur na 25 eur štvrťročne a pre deti do 6 rokov sa zavedie cenový strop 8 eur štvrťročne.

Na koho sa vzťahuje:

Ak úhrnná výška úhrad poistenca, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo dovŕšil dôchodkový vek; alebo je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím; alebo poberateľom invalidného dôchodku, prekročí v kalendárnom štvrťroku 25 eur za doplatky za lieky, zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi sumu, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený. Tento preplatok sa vzťahuje na lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, a to vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek

Uvedené skupiny poistencov zaplatia týmto na doplatkoch za lieky najviac 100 eur ročne, ak budú užívať najlacnejšie lieky z jednotlivých referenčných skupín a využívať lacnejšie terapeutické alternatívy liečby.

Limit spoluúčasti sa zníži zo 45 € pre starobných dôchodcov a zo 30 € pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre invalidných  na 25 €. 

Súčasne sa zavádza nový limit spoluúčasti pre deti vo veku do
6 rokov.
 

Ak úhrnná výška úhrad poistenca do 6 rokov veku prekročí v kalendárnom štvrťroku 8 eur za doplatky za lieky, zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi (zákonnému zástupcovi dieťaťa) sumu, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený. Preplatok sa vzťahuje na lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, a to vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek

Deti do 6 rokov veku, resp. ich rodičia, zaplatia v dôsledku tohto opatrenia na doplatkoch za lieky najviac 32 eur ročne, ak budú užívať najlacnejšie lieky z jednotlivých referenčných skupín a využívať lacnejšie terapeutické alternatívy liečby.

Pre všetky zdravotne ťažko postihnuté deti vo veku do 6 rokov sa zavádza ochranný limit vo výške 0 eur. Tieto deti, resp. ich rodičia, nebudú za lieky pre ne doplácať nič, ak budú užívať najlacnejšie lieky  z jednotlivých referenčných skupín a využívať lacnejšie terapeutické alternatívy liečby.

Ako to funguje:

Pokiaľ niekto z týchto vybraných skupín poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spoluúčasti, zaplatí za lieky štvrťročne sumu vyššiu, ako je spomínaný limit, zdravotná poisťovňa mu tento rozdiel automaticky vráti priamou platbou na účet alebo na korešpondenčnú adresu najneskôr do 90 dní od skončenia štvrťroka. O tento preplatok netreba žiadať.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Pán Viliam je 75-ročný dôchodca, ktorého dlhodobo trápia viaceré zdravotné problémy.

Má cukrovku, berie lieky proti vysokému krvnému tlaku a proti artróze. Vlani do doplatkov na lieky investoval približne 160 EUR ročne, čiže asi 40 EUR štvrťročne. Keďže neužíval vždy najlacnejšie lieky z jednotlivých referenčných skupín a  lacnejšie terapeutické alternatívy liečby odporúčané lekárom a suma doplatkov na lieky nepresiahla limit spoluúčasti 45 EUR/štvrťrok, pán Viliam nedostal od zdravotnej poisťovne žiaden doplatok späť. Ak bude aj v roku  2016 potrebovať rovnaké množstvo liekov a bude užívať najlacnejšie lieky  z jednotlivých referenčných skupín a  lacnejšie terapeutické alternatívy liečby odporúčané lekárom, zaplatí na doplatkoch na lieky maximálne 25 EUR štvrťročne, teda ušetrené peniaze (cca 60 eur ročne) v porovnaní s uplynulým rokom  môže využiť na nákup doplnkovej a podpornej liečby alebo na relax hoci aj s vnúčatami.

obnova spoločných priestorov nemocníc

obnova spoločných priestorov nemocníc

Čo to znamená:

Štát vyčlení financie na rekonštrukcie vstupných, sociálnych a iných spoločných priestorov 14 štátnych nemocníc s cieľom zvýšiť pohodlie, hygienický štandard a celkový komfort pacientov pri ich návšteve.

Na koho sa vzťahuje:

Opatrenie sa týka nasledujúcich 14 štátnych nemocníc a pozitívne ho teda pocítia najmä pacienti v regiónoch, do ktorých tieto nemocnice spadajú:

Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Univerzitná nemocnica Martin
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Fakultná nemocnica Nitra
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Fakultná nemocnica Trenčín
Fakultná nemocnica Trnava
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Detská fakultná nemocnica Košice
Národný onkologický ústav Bratislav

Ako to funguje:

Príslušné nemocnice definovali najakútnejšie potreby, poslali žiadosť na Ministerstvo zdravotníctva SR a ministerstvo pridelilo účelovo  viazané finančné prostriedky.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Fakultná nemocnica v Trenčíne potrebovala vymeniť okná v celej nemocnici.

Požiadala ministerstvo o financie a MZ SR im schválilo 
1, 3 mil. eur na celkovú výmenu okien. Nemocnice tiež vo všeobecnosti žiadajú najmä o rekonštrukciu sociálnych zariadení, rekonštrukciu podláh, výťahov, izieb atď. Rekonštrukcia týchto priestorov a zariadení prispeje k tomu, aby sa pacienti počas svojho pobytu v nemocnici cítili v rámci možnosti komfortnejšie a mohli absolvovať potrebnú liečbu v príjemnejšom prostredí, ktoré má tiež vplyv na ich úspešnú rekonvalescenciu.

príspevok na zateplenie domov a na energetické investície v bytovkách

príspevok na zateplenie domov a na energetické investície v bytovkách

Príspevok na zatepľovanie RD

Čo to znamená:

Štát podporí znižovanie nákladov domácností na energie v rodinných domoch príspevkom na úhradu do 30 % nákladov na ich zateplenie, do maximálnej hodnoty 6 500 eur. Dotáciu na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu bude možné poskytnúť na všetky stavebné konštrukcie rodinného domu, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ako aj na výmenu pôvodných otvorových výplní.

Na koho sa vzťahuje:

Žiadateľom o dotáciu môže byť občan EÚ, ktorý má trvalý pobyt v SR a je vlastníkom rodinného domu. Samotný rodinný dom sa musí využívať na bývanie, nachádzať sa na území SR, jeho celková podlahová plocha pri 1-podlažnom rodinnom dome by nemala presiahnuť 150 m2, pri viacpodlažnom 220 m2 a dom je užívaný min. 10 rokov.

Ako to funguje:

Dotácia bude vyplácaná po vykonaní zatepľovacích prác. Výška dotácie bude vychádzať z dosiahnutej kvality stavebných konštrukcií po zateplení a z hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu. Na základe dosiahnutých parametrov môže byť dotácia 30 % nákladov stavby, najviac 6 000 eur.

Dôležitým predpokladom jej poskytnutia je vypracovanie projektového energetického hodnotenia, ktoré navrhne, akým spôsobom treba stavbu tepelne chrániť. Ďalšou nevyhnutnou požiadavkou je, aby bolo zateplenie realizované certifikovaným tepelnoizolačným systémom a práce realizoval zhotoviteľ, ktorý je držiteľom licencie na realizáciu zateplenia. Po ukončení prác bude spracovaný energetický certifikát. Na tieto činnosti prispeje štát ďalšou dotáciou vo výške 500 eur. Celkovo teda bude možné podporiť každý rodinný dom, ktorý si zlepší energetickú hospodárnosť, dotáciou až vo výške 6 500 eur.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa bude predkladať v elektronickej podobe a bude dostupná na webovej stránke MDVRR SR. Listinnú formu žiadosti vytlačenú z elektronickej podoby spolu so stanoveným min. rozsahom príloh odošle žiadateľ na MDVRR SR. Pri podaní žiadosti musia byť poskytnuté údaje o žiadateľovi, o predmete dotácie (rodinnom dome) a predložená projektová dokumentácia vrátane projektového energetického hodnotenia a dokladu o nákladoch stavby, aby bolo možné rezervovať výšku dotácie. Ďalšie doklady, ktoré preukážu, že práce realizoval zhotoviteľ s licenciou na realizáciu zateplenia, že bol spracovaný energetický certifikát preukazujúci dosiahnutie projektovaných parametrov a že došlo k úhrade nákladov, bude možné dodať v stanovenej lehote po dokončení prác. Následne bude dotácia vyplatená.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Pán Karol je vlastníkom staršieho rodinného domu, ktorý už takmer tridsať rokov obýva s celou svojou rodinou.

Materiály, z ktorých bol dom pred rokmi postavený, nie sú z dnešného pohľadu primerane energeticky úsporné a kvalitné; v čase vykurovacej sezóny dochádza k veľkým tepelným únikom a pán Karol každoročne vynakladá na vykurovanie zbytočne vysokú sumu. Rozhodol sa preto investovať do skvalitnenia svojho bývania a do dlhodobého zníženia nákladov na energie v ňom – chce si dať dom zatepliť. Dá si  u kvalifikovanej firmy vypracovať projektové energetické hodnotenie, kde sa navrhne, akým spôsobom treba stavbu tepelne chrániť. Následne v súlade s postupom navrhnutým v hodnotení si dá certifikovaným tepelnoizolačným systémom zatepliť dom u firmy, ktorá je držiteľom licencie na realizáciu zateplenia. Po ukončení prác bude spracovaný energetický certifikát, ktorým spolu s ďalšími dokladmi štátu preukáže, že projekt realizoval v súlade s podmienkami. Následne mu štát formou dotácie spätne preplatí časť nákladov – ak napr. pán Karol investoval do zateplenia celkovo 15 000 eur, štát mu z tejto sumy vráti 4 500 eur (30 %) + preplatí získanie energetického certifikátu (500 eur). Pán Karol tak ušetrí 5 000 eur za proces zatepľovania, zvýši tiež kvalitu aj hodnotu svojej nehnuteľnosti a predovšetkým sa mu znížia pravidelné poplatky za energie pri bývaní v nej.

Podpora ekologických investícií v bytovkách

Čo to znamená:

Zavedením nového motivačného prvku v Štátnom fonde rozvoja bývania bude možné odpustiť časť istiny úveru poskytnutého žiadateľovi s cieľom obstarania nájomného bytu alebo zateplenia bytovej budovy, t. j. bytového domu alebo rodinného domu. Výška odpustenej časti úveru bude závisieť od toho, aká bude dosiahnutá spotreba energie  v budove alebo potreba tepla na vykurovanie, pričom bude možné odpustiť najviac  15 % z istiny úveru.

Na koho sa vzťahuje:

Vzťahuje sa na všetkých žiadateľov o poskytnutie podpory, ktorým bude po nadobudnutí účinnosti zákona poskytnutá podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie nájomného bytu alebo na zníženie energetickej náročnosti bytovej budovy, t. j. bytového domu alebo rodinného domu.

Ako to funguje:

Žiadateľ, ktorému je poskytnutá podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania, po zrealizovaní predmetu podpory písomne požiada Štátny fond rozvoja bývania o zníženie istiny úveru. Energetickým certifikátom  preukáže potrebu energie  v budove alebo potrebu tepla na vykurovanie. Ďalej po sebe nasledujúce 3 roky bude Štátnemu fondu rozvoja bývania poskytovať údaje o skutočnej spotrebe energie budovy alebo o spotrebe tepla na vykurovanie. Po splnení týchto podmienok Štátny fond rozvoja bývania zníži istinu úveru, prepočíta výšku splátky a spracuje návrh dodatku k zmluve.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome chcú znížiť svoje náklady na vykurovanie.

Rozhodnú sa preto zatepliť bytový dom a vymeniť staré okná za nové. Rozhodnú sa financovať práce zo spoločného úveru, ktorý si na to zoberú, a rozhodnú sa realizovať zateplenie s lepšími tepelno-technickými parametrami, ako sú požiadavky technickej normy. Okrem  zlepšenia komfortu ich bývania a ušetrenia peňazí za dodávku tepla ich štát  odmení prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania  znížením úveru, t. j. odpustením splatenia časti poskytnutých finančných prostriedkov.

príspevok pre domácnosti na ekologické zdroje energie

príspevok pre domácnosti na ekologické zdroje energie

Čo to znamená:

Slovenské domácností budú môcť získať príspevky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. Podporené budú malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do
10 kW, ako sú fotovoltické panely a veterné turbíny, a tiež zariadenia na výrobu tepla, a to slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu je na tento účel vyčlenených
115 miliónov €.  V prvej fáze bude k dispozícii 45 miliónov €. Vďaka tejto sume by malo byť prostredníctvom národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom „Zelená domácnostiam“ nainštalovaných viac ako 15-tisíc systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Podporný mechanizmus umožní zabezpečiť moderné energeticky efektívne zariadenia aj domácnostiam, ktoré by inak na túto investíciu nemali dostatok prostriedkov. Národný projekt SIEA je financovaný z operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Na koho sa vzťahuje:

Požiadať o príspevok budú môcť majitelia rodinných a bytových domov. Podporené budú malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW, ako sú fotovoltické panely a veterné turbíny, a tiež zariadenia na výrobu tepla, a to slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá.
Príspevok bude možné využiť len na zariadenia, ktoré splnia technické podmienky, a len v tom prípade, ak ich nainštalujú odborne spôsobilé osoby.

Ako to funguje:

Domácnosti pri žiadosti o príspevok nebudú zaťažené zbytočnou administratívou. Elektronicky budú môcť požiadať  o poukážku, ktorú uplatnia pri inštalácii zariadenia. Domácnosť tak nemusí zaplatiť celú sumu a čakať dlhé obdobie na vrátenie peňazí. Po kontrole dodržania podmienok SIEA poukážku preplatí priamo zhotoviteľovi spoločnosti.
Príspevky sa nebudú viazať len na samotné zariadenie, ale na cenu kompletnej dodávky a montáže celého systému. Podmienky a výška podpory budú nastavené tak, aby domácnosti boli motivované vybrať si kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a s vyššou účinnosťou premeny energie a nepodceňovali odbornosť pri inštalácii.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Viac praktických informácií na: www.zelenadomacnostiam.sk.

lacný bankový účet pre každého

lacný bankový účet pre každého

Čo to znamená:

Každý občan SR bude mať nárok na jeden bankový účet s výhodnými podmienkami za výhodnú cenu – ľudia s najnižšími príjmami nulovú a väčšina ľudí max. 3 eurá mesačne. Tento účet bude poskytovať neobmedzene služby ako inkaso, trvalé príkazy, platby platobnou kartou, výbery z bankomatu, online prevody, vklady a výbery.

Na koho sa vzťahuje:

Účet s poplatkom do 3 € sa vzťahuje na každého občana bez ohľadu na príjem a účet zadarmo na každého občana s príjmom do 400 € vrátane. Podmienkou je, aby žiadateľ o takéto účty nemal v čase žiadosti žiadny iný platobný účet. Poskytovať takéto účty bude musieť každá banka, ktorá takéto služby poskytuje.

Ako to funguje:

Spotrebiteľ si podá žiadosť o poskytnutie lacného účtu a doloží čestné vyhlásenie, že žiadny iný platobný účet nemá. Ak žiadateľ nemá príjem vyšší ako 400 € mesačne, k žiadosti pripojí aj čestné vyhlásenie, že jeho príjem nie je vyšší ako 400 € mesačne.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Pán Ján má dnes vedený účet v banke, za ktorý platí napr. 7 €, a rozhodne sa využiť lacný účet.

Ján zruší svoj pôvodný účet, požiada o zriadenie lacného účtu a doloží potvrdenie o zrušení svojho pôvodného účtu. Ďalšou možnosťou je, že si pán Ján svoj účet prenesie do inej banky a pri žiadosti o presun požiada, aby sa mu jeho účet zmenil na lacný účet.  V prípade, že pán Ján má príjem rovnajúci sa 400 € mesačne alebo nižší, musí o tejto skutočnosti predložiť aj čestné vyhlásenie.

fakturácia bez DPH medzi dodávateľmi v stavebníctve

fakturácia bez DPH medzi dodávateľmi v stavebníctve

Čo to znamená:

Aby malé a stredné podniky ako dodávatelia v stavebníctve nedoplácali na neplatiacich odberateľov, bude povinnosť uhradiť štátu DPH v tomto sektore presunutá medzi platiteľmi DPH z dodávateľov na odberateľov. DPH štátu teda odvedie až posledná firma v reťazci. Týmto sa okrem iného zamedzí nadmerným odpočtom v priebehu dodávok stavebných prác.

Na koho sa vzťahuje:

Opatrenie sa pozitívne dotkne najmä malých a stredných podnikateľov, ktorí sú platiteľmi DPH. Cieľom zavedenia prenosu daňovej povinnosti z dodávateľa stavebných prác na odberateľa stavebných prác je riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu týkajúcu sa platobnej neschopnosti odberateľov a súčasne eliminovať daňové podvody v sektore stavebníctva.

Ako to funguje:

Povinnosť  zaplatiť daň daňovému úradu už nebude na strane dodávateľa stavebných prác, ktorý má často problém s úhradou DPH, pokiaľ mu odberateľ neuhrádza faktúry. Povinnosť uhradiť daň daňovému úradu bude na strane odberateľa, pre ktorého je takýto postup tiež výhodný.

KONKRÉTNE VÝHODY PRE VÁS

Príklad: Stavebný podnik vykoná stavebné práce pre iný stavebný podnik.

Oba podniky majú postavenie platiteľa DPH. Dodávateľ fakturuje odberateľovi stavebné práce za cenu bez DPH a nemá povinnosť platiť DPH daňovému úradu. Odberateľ prizná a zaplatí daňovému úradu sumu DPH vypočítanú z fakturovanej ceny. Odberateľ môže súčasne uplatniť právo na odpočet tejto DPH, ak spĺňa podmienky na odpočet DPH.

NAHOR